Klimatizacijski uređaj ne radi (signalno svjetlo rada ne svijetli)

Provjerite sljedeće:

  • Je li se isključio prekidač strujnog kruga, je li pregorio osigurač.
  • Provjerite je li kabel napajanja sigurno priključen u utičnicu.
  • Uvjerite se da nije došlo do prekida napajanja.
  • Provjerite jesu li u upravljač umetnute nove baterije.
  • Provjerite je li tajmer ispravno programiran.