Klimatizacijski uređaj ne istrujava zrak odmah nakon početka rada u načinu rada za grijanje

Klimatizacijski uređaj najprije će izvršiti postupak „zagrijavanja“ kako ne bi istrujavao hladni zrak u načinu rada za grijanje. Ventilator će započeti s radom jednu do četiri minute nakon zagrijavanja.
(Zagrijavanjem dulje traje ako je vanjska temperatura niska.)