Tablica podataka za EHYHBH-AV3 / EVLQ-CV3

EHYHBH05AAV3 / EVLQ05CAV3 EHYHBH08AAV3 / EVLQ08CAV3
Učin grijanja Min. kW 1.80 (1), 1.80 (2) 1.80 (1), 1.80 (2)
  Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 7.40 (1), 6.89 (2)
  Maks. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 10.02 (1), 9.53 (2)
Ulazna struja Grijanje Nom. kW 0.87 (1), 1.13 (2) 1.66 (1), 2.01 (2)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.45 (1), 3.42 (2)
Napomene (1) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)